คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
คุณ ชนิตา ขยันตรวจ
กรรมการผู้จัดการ
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
คุณกิตติพงษ์ ทีฆภัทรดิลก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดนายหน้า
คุณณัฐธยาน์  ขำศรีบุศ
คุณณัฐธยาน์ ขำศรีบุศ
ผู้จัดการ แผนกสรรหาและฝึกอบรม
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
คุณสุจิตรา ชูศักดิ์
ผู้จัดการอาวุโส แผนกงบประมาณและกลยุทธ์