Download
Download

Download

Download > เอกสารนายหน้า

วันที่สร้างข้อมูล หัวข้อ เรื่อง ดาวน์โหลด
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอรถยนต์ บมจ.ธนชาตประกันภัย icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้ประกันชีวิตสำหรับผู้ขอใบอนุญาตในสถานการณ์ COVID-19 พ.ศ.2563 icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต ในสถานการณ์ COVID-19 (ฉบับที่ 2) icon pdf Download
29/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันรถยนต์ บมจ.วิริยะประกันภัย icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_ขยายเวลายื่นขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันภัย ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (ฉบับที่ 3) 2563 icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอรถยนต์ icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล icon pdf Download
1/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_เงื่อนไขการสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้าประกันชีวิต ในสถานการณ์COVID-19 พ.ศ. 2563 icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอ Happy Home และ ประกันอัคคีภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย นว.1 icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต นช.1 icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอการประกันการก่อสร้างและการติดตั้ง icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันภัยการขนส่ง บริษัทอื่น ๆ icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย นว.7 icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต นช.7 icon pdf Download
29/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันอัคคีภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. หนังสือมอบอำนาจ icon pdf Download
29/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอวิชาชีพแพทย์ icon pdf Download
29/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุุคคล icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย icon pdf Download
2/7/2563 เกี่ยวกับ คปภ. ใบสมัครสอบความรู้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอ IAR แบบเข้าสำรวจภัย(แบบสั้น) icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอเอาประกันภัยความรับผิดตามกฏหมายต่อบุคคลภายนอก icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การขยายระยะเวลาการใช้ผลสอบผ่านเพื่อขอรับใบอนุญาต นว.,นช.20.01.64 icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การขอรับและการขอต่ออายุใบอนุญาตนายหน้า28.12.63 icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การศึกษาวิชาประกันชีวิต และหลักสูตร เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ.2563 icon pdf Download
26/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอเอาประกันภัยสำหรับแพทย์รายบุคคล icon pdf Download
10/3/2564 เกี่ยวกับ คปภ. ประกาศ_การอบรมความรู้เกี่ยวกับการประกันวินาศภัย28.12.63 icon pdf Download
29/6/2563 เกี่ยวกับนายหน้า ใบคำขอประกันสินค้าที่ขนส่งในประเทศ (Inland) icon pdf Download