ข่าวสาร/กิจกรรม
ข่าวสาร/กิจกรรม

อบรม Professional Skill

20/8/2563

อบรม Professional Skill

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 บริษัท ที เอ็ม โบรคเกอร์ จัดการอบรมสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน และการดำเนินชีวิต อย่างมีความสุข พร้อมทั้งการบริหารการสร้างทีมและภาวะผู้นำในทุกมิติ ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ณ โรงแรมมารวย บางเขน โดยวิทยากรด้านการพัฒนาศักยภาพและภาวะผู้นำ อ.ไชยวัฒน์ เหลืองจริยากุล