ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ให้ความคุ้มครองความเสียหายสืบเนื่องจากกรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน นั้นคือ ความเสียหายที่เจ้าของธุรกิจได้รับ ไม่ได้เกิดแค่เพียงทรัพย์สินเท่านั้น ยังมีความเสียหายต่อเนื่องที่กระทบทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้ อาทิเช่น หากเกิดอัคคีภัย จนเป็นสาเหตุทำให้ธุรกิจไม่สามารถดำเนินการได้ ส่งผลให้ขาดรายได้ ดังนั้น เพื่อทำให้ผู้เอาประกันภัยกลับสู่สถานะทางการเงินดังเดิมเสมือนไม่ได้เกิดเหตุอัคคีภัยเกิดขึ้น  การประกันธุรกิจหยุดชะงักจะเข้ามาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัย