ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยสิทธิการเช่า

การประกันสิทธิการเช่า มุ่งเน้นให้ความคุ้มครองในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาที่ได้ตกลงทำกันไว้ หากสัญญาเช่าต้องสิ้นสุดลง เนื่องจากเกิดความเสียหายที่ได้รับความคุ้มครองในกรมธรรม์ เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด หรือภัยอื่นๆ ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ จนทำให้สถานที่เช่าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้สถานที่เช่าได้เกินกว่าร้อยละ 50

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510