ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการก่อการร้าย

เนื่องจากสถานการณ์ที่มีการขัดแย้งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเมือง หรือเกี่ยวกับศาสนา อาจจะมีกลุ่มคนที่ประสงค์ร้ายต่อทรัพย์สินของเจ้าของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการวางเพลิง หรือวางระเบิด ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่อง  เพื่อเป็นการช่วยลดความเสียหายทางธุรกิจ ประกันภัยการก่อการร้าย เป็นประกันที่คุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน อันมีสาเหตุมาจาก การกระทำการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล และ/หรือ การก่อความไม่สงบทางการเมือง