ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย  ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร  ร้านค้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510