ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

การประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก สำหรับความบาดเจ็บทางร่างกายหรือเสียชีวิต และ/หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกันภัย  ซึ่งเหมาะกับผู้ประกอบกิจการต่างๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร  ร้านค้า อาคารสำนักงาน ฯลฯ