ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์

เป็นประกันที่มุ่งเน้นคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่ทำธุรกิจเป็นผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย นำเข้า ส่งออกสินค้า อันเกิดความรับผิดตามกฎหมาย เนื่องมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ และส่งผลให้เกิดความบาดเจ็บทางร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดี หากทำให้ผู้ซื้อได้รับความเสียหายจากการบริโภคหรือใช้สินค้านั้น ที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค ซึ่งกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผลิตภัณฑ์จะเข้ามาช่วยทางเจ้าของธุรกิจ