ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพแพทย์

ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ เป็นอาชีพที่มีความเสี่ยง จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีให้รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นแก่บุคคลภายนอก อันเป็นผลมาจากการทำงานที่ประมาทเลินเล่อทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ หรือละเมิดต่อบุคคลภายนอก โดยบริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการต่อสู้คดีในศาลให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510