ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

การประกันภัยงานระหว่างก่อสร้าง

ให้ความคุ้มครองผู้ว่าจ้างหรือผู้รับเหมางานสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง อาทิเช่น เพลิงไหม้ โจรกรรม อุบัติเหตุระหว่างการทำงาน รวมไปถึงยังคุ้มครองถึงทรัพย์สินเดิมของผู้ว่าจ้าง และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก