ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยติดตั้งเครื่องจักร

การประกันภัยนี้ครอบคลุมถึงการประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและเครื่องไฟฟ้าต่างๆ เหมาะกับผู้รับเหมางานติดตั้งเครื่องจักร ขณะติดตั้ง ทั้งในโรงงาน และสถานที่ก่อสร้าง อันมีผลมาจากอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ระเบิด ฯลฯ