ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองอุปกรณ์แรงดันสูงอย่างหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันซึ่งจะชดใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน รวมทั้งความเสียหายต่ออาคารต่างๆ โดยรอบเครื่องจักร โดยมีสาเหตุจากการระเบิด การทรุดตัวหรือถล่มหรือการเสียรูปจากแรงดันจากไอน้ำหรือของเหลวและทรัพย์สิน รวมถึงความรับผิดตามกฎหมายที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกซึ่งเป็นผลทางตรงหรือทางอ้อมจากเหตุที่เกิดขึ้น เหมาะสำหรับ เจ้าของกิจการที่ต้องใช้หม้อน้ำและถังอัดความดันในกระบวนการผลิต

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510