ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยการเดินทาง

การประกันภัยเดินทางนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นและคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยที่จ่ายกับความเสี่ยง ความคุ้มครองที่ท่านได้รับจากกรมธรรม์มากมายหลากหลายตามแผนของแต่ละบริษัทประกันภัยที่มีให้ โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันภัยจะคุ้มครองท่าน 24 ชั่วโมงตลอดการเดินทางของท่าน ซึ่งมีความคุ้มครองหลักทั่วไปดังต่อไปนี้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์ พยาบาล ผ่าตัด ที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย วงเงินคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล นอกจากนั้นยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติม เช่น ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การยกเลิกการเดินทาง ความล่าช้าในการเดินทาง  ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง การสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง เงินสด เช็คเดินทาง หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ซึ่งความคุ้มครองในแต่ละบริษัทประกันภัยจะมีความแตกต่างกัน


หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510