ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม

การประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มถือเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่เหมาะสำหรับเพือเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยให้ความคุ้มครองการบาดเจ็บ เสียชีวิต รวมถึงค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุไม่ว่าจะเกิดในช่วงเวลาทำงาน หรือนอกเวลา ซึ่งเบี้ยประกันภัยแต่ละคนจะขึ้นอยู่ปัจจัยหลายอย่าง เช่น ทุนประกันภัย ลักษณะการทำงาน และจำนวนพนักงานในแต่ละองค์กร