ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยสุขภาพกลุ่ม

 ในส่วนของการประกันสุขภาพกลุ่ม เป็นกรมธรรม์ที่เหมาะสำหรับเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานในองค์กรเพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงการเกิดอุบัติเหตุ และยังคุ้มครองค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการรักษา เช่น ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าผ่าตัด ค่าแพทย์ เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพนักงาน