ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยโจรกรรม

การประกันภัยการโจรกรรมให้การชดใช้ถึงความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากการที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยถูกโจรกรรม งัดแงะ เข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกัน ในกรมธรรม์มาตราฐานนั้น แบ่งความคุ้มครองออกเป็น 3 แบบ คือ จร.1 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย จร.2 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ จร.3 : คุ้มครองการลักทรัพย์ที่ปรากฏและไม่ร่องรอยการงัดแงะในการเข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยได้ทำประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (Industrial All Risk Insurance)ไว้อยู่แล้ว ในกรมธรรม์ดังกล่าวจะมีการขยายความคุ้มครอง จร.2 ไว้แล้ว แต่วงเงินที่คุ้มครองจะเพียงพอกับความเสี่ยงในแต่ละธุรกิจหรือไม่ ต้องพิจารณาดูเป็นรายๆ ไป

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510