ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยเงินสด

โดยปกติ เงิน เช่น เงินสด เช็ค ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน อากรแสตมป์ จะเป็นข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองสำหรับ กรมธรรม์ประกันภัยทรัพย์สินทั่วไป ดังนั้นผู้เอาประกันภัยจึงต้องทำประกันภัยเงินสดแยกเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินที่มูลค่าเหล่านี้ โดยความคุ้มครองหลักในกรมธรรม์มีดังนี้ 
1. ความสูญเสียของเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน 
2. ความสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลาทำงาน
3. ความสูญเสียของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล๊อคไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ
4. ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย ขณะขนส่ง ไป – กลับ จากสถานที่เอาประกันภัย -  ธนาคาร
5. ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานที่เอาประกันภัย
 และทรัพย์สินอื่นๆ อันเกิดจากการชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ การโจรกรรมเงิน
 จากตู้นิรภัย ห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าว

หากท่านมีความประสงค์จะซื้อประกันภัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาด สนใจติดต่อ : เบอร์โทร 02-026-3541 ต่อ 505,510