ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์

ประกันภัยความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

ให้ความคุ้มครองผู้รับจ้างขนส่งสินค้า กรณีทำให้สินค้าที่ขนส่งได้รับความเสียหาย ซึ่งเป็นความรับผิดตามกฎหมายของผู้รับจ้างขนส่ง  ไม่ว่าจะเป็นขนส่งทางอากาศ ทางเรือ ทางบก สามารถขนส่งได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ